Stavebný odpad

Stavebný odpad - zberný dvor na jeho zneškodnenie a zhodnocovanie

Stavebný odpad spracúvame aj v našom Recyklačnom centre v Rožkovanoch, ktoré je otvorené denne od 7.00 do 16.00 hod. pre fyzické aj právnicke osoby. 

Mobilné spracovanie stavebného odpadu

V našom strojovom parku sa nachádza 1 mobilný drvič stavebného odpadu s výkonom do 5 m3 stavebného odpadu za 1 hodinu. Drviče dokážu produkovať recyklát vo frakciách od 0 do 125 mm s toleranciou +/- 10%. V prípade pristavenia na stavenisko je potrebné počítať s mierne zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou. Spracovaný recyklát je charakteristický zhruba 1/3 objemu z pôvodnej sute a je vhodný na opätovné použitie ako podsypový materiál.

Nakladanie s nie nebezpečným odpadom

Sme držiteľom všetkých potrebných povolení na nakladanie s odpadom. Stavebný odpad nesmie obsahovať:

  • nebezpečné látky, chemikálie, farby, rozpúšťadlá, oleje a pod.
  • elektronický odpad
  • azbest
  • oleje a palivá
  • batérie a akumulátory
  • pneumatiky
  • komunálny odpad 
  • plasty a papier
  • škvara, sadrokartón, drevo, sklo, polystyrén
  • kovy - netýka sa armatúr v betónových kusoch

Neznečisťovanie ŽP

Snahou spoločnosti je v plnej miere vychádzať v ústrety klientom, pružne reagovať na ich potreby, spĺňať zákonom predpísané normy a tiež ísť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. S odpadmi spoločnosť nakladá tak, aby sa predišlo znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia a aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v dôsledku produkcie odpadov. Našou prvoradou snahou spoločnosti je, aby odpady boli v maximálnej možnej miere využívané a až potom zneškodňované.

V prípade záujmu alebo doplňujúcich otázok sa na nás môžete obrátiť prostedníctvom emailu runcak@cbr.sk alebo telefónneho čísla 0915 814 024

Stavebný odpad