Rok 2022

Zrealizované stavby v roku 2022

1. Vodovod Radošovce - Spätné úpravy miestných a štátných komunikácií po výstavbe vodovodu

2. Obec Radošovce - Oprava miestnych komunikácií v obci Radošovce I. etapa

3. Obec Radošovce - Oprava miestnych komunikácií v obci Radošovce II. etapa

4. Prístupová komunikacia k skládke komunálneho odpadu Ražňany

5. Rekonštrukcia spevnených plôch a prístupovej komunikácie k objektu COOP Jednota M. Šariš

6. Rekonštrukcia zasobovacej plochy k objektu COOP Jednota Svinia

7. Rekonštrukcia parkovacej a zasobovacej plochy objektu COOP Jednota Sokoľ

8. Rekonštrukcia spevnených plôch a výstavba požiarnej nádrže objektu COOP Jednota Chminianská Nová Ves

9. Premostenie - komunikácie v Rožkovanoch - objekt - asfaltové plochy 

10. Asfaltové plochy - Lávky v obci Rožkovany

11. Rekonštrukcia spevnej plochy - Dvor k RD

12. Spätné úpravy po dobudovaní kanalizácie - ČOV Orkucany

13. Spätné úpravy po realizácií vymeny teplovodného potrubia v meste Stará Ľubovňa

14. Realizácia asfaltov prístupovej komunikácie k Vodojemu - Lipany

15. Realizácia asfaltových chodníkov - SOŠ Kežmarok

16. Realizácia asfaltových plôch v obci Marhaň

17. Realizácia asfaltových plôch - zelena infraštrukúta Veľka Lomnica

18. Príjazdová komunikácia a chodník k OcÚ a MŠ Gregorovce - rekonštrukcia

19. Realizácia asfaltových plôch - IBV Sabinov 

20. Realizácia asfaltových plôch -  Svidník - rekonštrukcia el. rozvodne

21. Realizácia asfaltových plôch - FRESH Ľubotice

22. Realizácia asfaltových plôch - Obec Dubovica

23. Realizácia asfaltových plôch - Lipany

24. Realizácia asfaltových plôch - rekonštrukcia zastávky Plaveč

25. Obnova asfaltového krytu Gľace - Lipany

26. Oprava chodníka na Sabinovskej ulici v Lipanoch

27. Jakubova Voľa, rekonštrukcia komunikácie a výstavba chodníka pre IBV k Rožkovanom

28. Rekonštrukcia miestnych komunikácií po povodni - Obec Jarabina

29. Oprava miestnách komunikácií v obci Kamenica

30. Realizácia asfaltových plôch k rómskej osade Krivany

31. Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

32. Obnova krytov asfaltov v obci Kurov

33. Oprava miestných komunikácií v obci Kyjov

34. Oprava arealových komunikácií Rolnickej spoločnosti Kyjov

35. Ostrovany dobudovanie technickej infraštrutúry - chodníky a miestná komunikácia

36. Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov za učelom zlepšenia dostupmnosti služieb v obci Vojčice - rekonštrukcia a výstavba chodníkov

37. Rekonštrukcia a dobudovanie vjazdov a rigola v obci Vojčice

38. Spätné úpravy po výstavbe kanalizácie v obci Jakubovany

39.  Realizácia asfaltov - umývacie centrum Spišská Nová Ves

40. Realizácia panelovej komunikácie do kameňolomu VSK Záhradne - II. etapa