Rok 2023

Zrealizované stavby v roku 2023

 1. Kanalizácia Bánov - Spätné úpravy miestnych a štátnych komunikácií po výstavbe kanalizácie
 2. Miestne komunikácie v obci Krivany
 3. Parkovisko k OcÚ a komunitnému centru Krivany
 4. EUROVELO 11 V REGIÓNE ZOHT, ÚSEK JAKUBOVA VOĽA
 5. Ostrovany - dobudovanie technickej infraštruktúry - miestne komunikácie
 6. Vybudovanie zástavkového pruhu v obci Ostrovany
 7. III. etapa - Vybudovanie prístupovej komunikácie do Kameňolomu VSK MINERAL - Záhradne
 8. Kanalizácia Fintice - Spätné úpravy miestnych a štátnych komunikácií po výstavbe kanalizácie
 9. Kanalizácia Ďurkov - Spätné úpravy miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie
 10. Vybudovanie prístupovej komunikácie k vodojemu Lipany
 11. Realizácia asfaltových spevnených plôch - SOŠ Svidník
 12. Kanalizácia Hažlín - Spätné úpravy miestnych a štátnych komunikácií po výstavbe kanalizácie
 13. Kanalizácia Šindliar - Spätné úpravy štátných komunikácií po výstavbe kanalizácie
 14. Realizácia asfaltových chodníkov - Boliarov
 15. Realizácia asfaltových povrchov - BD Krásna Lúka
 16. Realizácia asfaltových povrchov - BD Domaňovce
 17. Vodovod Červenica - Spätné úpravy miestnych a štátnych komunikácií po výstavbe vodovodu
 18. Miestne komunikácie v obci Červenica
 19. Realizácia asfaltových povrchov - Zberný dvor Torysa
 20. Výspravky asfaltových povrchov - Poľnohospodárske družstvo Jarovnice
 21. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Spišský Hrhov
 22. Obnova asfaltového krytu k Materskej škole Kyjov
 23. Realizácia kameninového povrchu cesty okolo Dunajca - Červený Kláštor - Lesnica
 24. Realizácia asfaltových povrchov - Červený Kláštor 
 25. Realizácia asfaltových povrchov areálu spoločnosti ENERTOP s.r.o. Dubovica
 26. Realizácia asfaltových povrchov - Prístupová komunikácia k rekreačným chatám Malý Lipník
 27. Realizácia a oprava asfaltových povrchov miestnych komunikácií - Obec Šarišské Jastrabie
 28. Realizácia spevnených plôch k OcÚ Brezovička
 29. Realizácia asfaltových povrchov - Vybudovanie technickej infraštruktúry Torysa
 30. Vybudovanie spevnených plôch k objektu COOP JEDNOTA v obci Trnkov
 31. Obnova a dobudovanie spevnených plôch k objektu COOP JEDNOTA ul Sabinovská, Prešov
 32. Obnova spevnených plôch k objektu COOP JEDNOTA v obci Záhradne
 33. Obnova spevnených plôch k objektu COOP JEDNOTA v obci Ličartovce
 34. Vybudovanie spevnených plôch k objektu COOP JEDNOTA v obci Šarišské Dravce
 35. Rezšírenie parkovacích plôch pre zamestnancov - LC Sabinov
 36. Obnova spevnených plôch k objektu COOP JEDNOTA v obci Lúčka
 37. Kanalizácia Žitný Ostrov región Gabčíkovo - Spätné úpravy miestnych a štátnych komunikácií po výstavbe kanalizácie - Šuľany, Horný Bar, Trstená na Ostrove