Rok 2020

Zrealizované stavby v roku 2020

 1. Búracie práce - LC Sabinov 
 2. Malby Hala LC Sabinov
 3. Novostavba supermarketu COOP Jednota v obci Fintice - Spevnené plochy
 4. LEVOČA - rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev - parkovisko I. etapa - asfaltovy povrch
 5. IBV lokalita Pod hájom LIPANY - komunikácie vozidlové 
 6. Búracie práce COOP Jednota - Fintice
 7. Rekonštrukcia mosta - Veľký Šariš - asfaltový koberec
 8. Rekonštrukcia mosta - Rožkovany - asfaltový koberec
 9. BYTOVÝ DOM LIPANY ŠEJBA B4 - Spevnené plochy, chodníky a parkoviská + komunikácie Vetva A - B
 10. Spevnené plochy - Spišské Podhradie
 11. Oprava miestnych komunikácií ul. Tajovského, Lipany
 12. Studenec komunikácie, chodníky
 13. IBV Torysa
 14. Prístupová komunikácia do kameňolomu VSK Záhradne
 15. Obnova krytu chodníkov po prekopoch inžinierských sieti Svidnik
 16. Spevnená komunikácia - Píla Brezovička
 17. Obnova miestnych komunikácií v obci Rešov
 18. Obnova miestnych komunikácií v obci Spišský Hrhov
 19. Spevnená plocha pred predajňou COOP Jednota Dulová Ves
 20. Spevnená plocha pred predajňou COOP Jednota Lipníky
 21. Spevnená plocha areálu - Pálenica Bijacovce
 22. Miestná komunikácia Jamník
 23. Oprava miestných komunikácií v obci Rožkovany
 24. Spätné úpravy miestných komunikácií po vodovode v obci Koprivnica
 25. Obnova krytu miestnych komunikácií v obci Koprivnica
 26. Spevnené plochy Spišská Nová Ves
 27. Obnova krytu chodníkov v meste Sabinov
 28. Spätné úpravy komunikácií a chodníkov po teplovode Sabinov
 29. Pokládka asfaltových zmesi IBV Švábovce
 30. Parkovisko pred MŠ Kamenica
 31. Obnova krytu MK po povodňách Kamenica
 32. Obnova krytu miestych komunikácií v obci Rokytov pri Humennom
 33. Miestna komunikácia Matejovce nad Hornádom
 34. Obnova krytu po vodovode Jánovce 
 35. Obnova krytu Sanas - Sabinov
 36. Výspravky miestnych komunikácií v obci Šarišské Dravce
 37. Spevnená plocha COOP Jednota Hniezdne
 38. Spevnená plocha COOP Jednota Čirč
 39. Vysprávka asfaltu po vybudovaní zastávky v obci Kyjov
 40. Spevnená plocha BD Lenartov
 41. Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Pečovec v obci Ražňany
 42. Obnova a výstavba miestných komunikácií Krivany
 43. Spätné úpravy komunikácií po výstavbe kanalizácie Gelnica
 44. Vysprávky miestnych komunikácií po vystavbe chodníkov v obci Veľká Lomnica
 45. IBV Levoča - asfalty
 46. IBV Jánovce okres Bardejov - asfalty
 47. Spätné úpravy komunikácií po výstavbe vodovodu v obci Radošovce